strana 2 | strana 1

Formulář obsahuje chyby!


Příloha č. 8 Rámcové smlouvy o skupinovém pojištění osob

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále jen „GČP“)

Přihláška do pojištění
k Rámcové pojistné smlouvě o skupinovém pojištění osob
číslo 5711516316

Pojistník

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, Bartolomějská 306/7, Staré Město, 110 00 Praha (dále také „NOS“)

Zájemce o pojištění (pojištěný)

Jméno, příjmení, titul:
Adresa:
Rodné číslo:
Datum vzniku členství v NOS:
Jsem ve služebním poměru:
Jsem v pracovním poměru:

Určení obmyšlené osoby, která má právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného

Jméno, příjmení, titulAdresa (u cizinců včetně uvedení státu)Datum narozeníMísto narozeníPodíl (v %)
Jméno, příjmení, titulAdresa (u cizinců včetně uvedení státu)Datum narozeníMísto narozeníPodíl (v %)

Pokud nebude obmyšlená osoba určena, nabývají právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného osoby určené podle ustanovení § 2831 občanského zákoníku.

Pojistná částka
Pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin50 000 Kč
Pojištění pro případ smrti následkem úrazu300 000 Kč
Pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním od 0,01 %400 000 Kč
Pojištění trvalé invalidity následkem úrazu250 000 Kč
Pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci nebo úrazu
– osoby ve služebním poměru, plnění od 29. dne
– osoby v pracovním poměru, plnění od 15. dne
250 Kč
Pojištění pracovní neschopnosti v důsledku úrazu při dopravní nehodě
– osoby ve služebním poměru, plnění od 29. dne
– osoby v pracovním poměru, plnění od 15. dne
200 Kč

Prohlášení pojištěného

1. Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a a souhlasím s tím, být vázán/a obsahem těchto dokumentů:

 a) Rámcová pojistná smlouva o skupinovém pojištění osob,

 b) Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění osob,

 c) Pojistné podmínky pro pojištění pracovní neschopnosti:

  i. Všeobecné pojistné podmínky 04/2016 (VPP-ČPZ),

  ii. Zvláštní pojistné podmínky pojištění pracovní neschopnosti 06/2018 (ZPP-PN)

 d) Informace pro pojištěného ke skupinovému pojištění osob,

 e) Stručná informace o zpracování osobních údajů.

2. Souhlasím s tím, aby pojistitel zjišťoval a přezkoumával můj zdravotní stav nebo příčinu smrti u lékařů, zdravotnických zařízení, záchranné služby a zařízení poskytujících zdravotní péči (dále společně jen „lékaři“), u kterých jsem se dosud léčil, event. se budu léčit, a u zdravotních pojišťoven. Tento souhlas uděluji zejména pro šetření pojistných událostí, a to i v době po mé smrti. Zmocňuji lékaře k vyhotovení lékařských zpráv, výpisu ze zdravotnické dokumentace či k jejich zapůjčení a zároveň je zprošťuji povinnosti zachovávat mlčenlivost, pokud by byli pojistitelem požádáni o informace týkající se mého zdravotního stavu.

3. Zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti s šetřením škodních událostí a s výplatou pojistných plnění. Zavazuji se bez zbytečného odkladu zajistit na výzvu pojistitele veškeré informace o zdravotní péči, která mi byla poskytnuta lékaři a zdravotnickými zařízeními.

4. Zprošťuji za účelem zjišťování zdravotního stavu při změně pojištění a pro případ šetření škodní události státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor a orgány správy sociálního zabezpečení povinnosti mlčenlivosti.

Uděluji Nezávislému odborovému svazu Policie České republiky souhlas ke sjednání pojištění týkajícího se mé osoby.

Místo a datum podpisu
Podpis zájemce o pojištění (pojištěného)